Retningslinjer og regelverk

Film3 AS skal bidra til økt verdiskaping for det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen, med særlig vekt på langfilm, fjernsynsserier og interaktive produksjoner samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i denne forbindelse.

FILM3s VIRKSOMHET OG FORMÅL
 1. 1. Film3 skal tilby finansieringsordninger for kinofilm, fjernsynsserier og interaktive produksjoner for å bidra til at bransjen i regionen utvikler seg og når et bærekraftig nivå.

 1. 2. Film3 skal gi filmarbeidere i Hedmark og Oppland en mulighet til utvikling og samtidig øke antallet arbeidsplasser og virksomheter som retter sine aktiviteter mot den audiovisuelle sektoren i regionen.

 1. 3. Film3 skal tilrettelegge for at det i Hedmark og Oppland utvikles og ferdigstilles produksjoner av høy kvalitet, for et størst mulig publikum.

 1. 4. Film3 skal bidra til å profilere Innlandet som filmregion nasjonalt og internasjonalt.

 1. 5. Film3 skal gjøre investeringer med mulighet for økonomisk avkastning.

 1. 6. Film3 skal være en medspiller for nyskapning og vekst for film-, spill- og tv-utdanningene som er etablert i regionen.

PRIORITERINGER

De fremste vurderingskriteriene for investering vil være:
1. Regional tilknytning gjennom historier, bruk av location og regionale ressurser.
2. Produksjonens potensial for utvikling av den audiovisuelle bransjen i regionen.
3. Produksjonens kommersielle potensial, målt som sannsynlighet for økonomisk avkastning.

Herunder vil Film3 blant annet vurdere:
 • Prosjektets kvalitetsnivå.
 • Prosjektets publikums- og avkastningspotensial.
 • Prosjektets kulturelle ringvirkninger for Innlandet.
 • Prosjektets regionale nærings- og sysselsettingseffekt.
 • Produsentens tidligere resultater og fremtidige ambisjoner.

 • Produsenter bosatt i regionen prioriteres i fondets tildelinger. 
 • Film3 tilbyr kun investeringer og gir ingen rene tilskudd. Utviklingsmidler regnes som investeringsmidler i prosjektet
Last ned fullstendig regelverk

Alle søkere plikter å sette seg inn i Film3 retningslinjer og regelverk før innsending av søknad:

Last ned
Klage på vedtak

Vedtak om avslag kan påklages innen tre uker jfr. forvaltningsloven §28 og §29.

Last ned