Hvem kan søke?

Film3s finansieringsordninger retter seg mot den profesjonelle filmbransjen. Søkeren må være et uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap organisert som aksjeselskap med film- og videoproduksjon, eller eventuelt annen relevant næring, som sitt hovedformål. I tillegg må prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet ha tilknytning til Hedmark eller Oppland. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning i vurderingen av søknaden, og minst ett av følgende kriterier må oppfylles: 

- Fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter bor i regionen. 
- Produksjonen foregår i regionen med fagfunksjoner fra det etablerte filmmiljøet i regionen. 
- Produksjonen har en sterk tematisk forankring i regionen. 

Alle søkere må argumentere for prosjektets regionale forankring

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller kriteriene vil unntaksvis kunne få tilsagn om midler hvis Film3 mener prosjektet vil ha tilstrekkelig betydning for regionen, har høy profileringsmessig verdi eller anses som et godt forretningsmessig prosjekt med muligheter for avkastning jf. våre retningslinjer.

Hva kan du søke midler til?

Film3 investerer primært i:

Utvikling og produksjon av kinofilm
Utvikling og produksjon av fjernsynsserier
Utvikling av interaktive produksjoner (dataspill) 

Film3 tilbyr kun investeringer og gir ingen rene tilskudd. Utviklingsmidler regnes som investeringsmidler i prosjektet.

Hva skal søknaden inneholde?

Alle søkere må benytte de elektroniske søknadsskjemaene øverst på siden. Det kan ofte være mye arbeid med en god søknad og den/de som skal behandle søknaden har ofte mange søknader å vurdere. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å sende oss en søknad til å sende inn all informasjonen vi ber om med én gang for å spare tid og redusere behandlingstiden. 

Under følger en oversikt over hva søknaden minimum må inneholde:

Utvikling av kinofilmer og fjernsynsserier
- Prosjektbeskrivelse
- Manus, treatment el. synopsis
- Fremdriftsplan
- Markeds- og distribusjonsplan
- Kalkyle
- Finansieringsplan (oppgi søkt og bekreftet finansiering samt spesifikasjon av egenfinansiering)
- CV for nøkkelpersoner i prosjektet og produksjonsselskapet
- Bekreftelse på rettigheter (der dette er nødvendig)

Produksjon av kinofilm og fjernsynsserier:
- Prosjektbeskrivelse
- Manus
- Fremdriftsplan
- Markeds- og distribusjonsplan, herunder målgruppevurdering
- CV for nøkkelpersoner i produksjonen
- Kalkyle
- Oversikt over regionalt forbruk
- Finansieringsplan (oppgi søkt og bekreftet finansiering samt spesifikasjon av egenfinansiering)
- Likviditetsplan
- Inntektsprognose
- Tilbakebetalingsplan
- Bekreftelse på rettigheter (der dette er nødvendig)

Vi anbefaler at søkere benytter Norsk filminstitutts kalkyleskjema (se link nederst på siden). 

Søknadsbehandling og tildeling

Film3 har ingen søknadsfrister. Søknader behandles normalt i løpet av 1-2 måneder. Ved stor pågang kan behandlingstiden være noe lenger. Søknadene vurderes av fondets administrasjon med bistand fra konsulent etter behov. Tildelinger legges frem for Film3s styre. Ved tilsagn mottar søkeren et tilsagnsbrev med forslag til kontrakt som beskriver vilkårene for tilsagnet. Tilsagnet utbetales normalt i 2 rater. Første rate utbetales når Film3 har mottatt all nødvendig informasjon og kontrakt er underskrevet. Siste rate utbetales når sluttregnskap og annet materiale beskrevet i kontrakten er levert. For tilsagn over 100.000,- krever Film3 revisorbekreftet regnskap før utbetaling av siste rate.